Algemene voorwaarden

0. GELDIGHEID
Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden van Wannalogo. Wannalogo, KvK 57343675 hierna ook aangeduid met 'Wannalogo', 'wij' en 'ons/onze', is statutair gevestigd te Eindhoven (Nederland). Wannalogo biedt de bezoeker/gebruiker toegang tot haar website en de daarop door ons aangeboden diensten. Zowel met het bezoeken van onze website(s) als met het gebruik van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Wannalogo en zijn per ingang van datum van wijziging in de gewijzigde vorm van kracht. Als u het niet eens bent met (één van de bepalingen van) deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u de website en bijbehorende diensten niet te gebruiken.

1. BEVOEGDHEID
Alleen personen die meerderjarig zijn en wettelijk bevoegd zijn tot het aangaan van een overeenkomst c.q. het verrichten van rechtshandelingen mogen de site en bijbehorende diensten gebruiken.

Voordat men gebruik maakt van de website en onze diensten dient men kennis te nemen van de algemene voorwaarden, de disclaimer en privacy policy.

De Gebruiker erkent dat Wannalogo te allen tijde het recht heeft de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan gebruikers welke in strijd handelen met de algemene voorwaarden, op een andere wijze buiten redelijkheid en billijkheid handelen of zich op andere wijze schuldig maken aan maatschappelijk ongeaccepteerd gedrag.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De Gebruiker aanvaardt en garandeert dat deze de website en onze diensten alleen voor rechtmatige doeleinden en op een rechtmatige manier gebruikt. Daarnaast verklaart gebruiker expliciet de volgende verbodsbepalingen niet te zullen overtreden:

Bij overtreding zal Wannalogo op passende wijze optreden. Dit door bijvoorbeeld eerder onder 1 genoemde bevoegdheden uit te oefenen en/of het nemen van gerechtelijke stappen.

3. VOORBEHOUDEN RECHTEN
We behouden het recht voor, maar hebben niet de verplichting om te alle tijde een wedstrijd, inzending en/of transactie te stoppen en/of de toegang tot de site en services te ontzeggen in geval van overtreding van één of meerdere van de in artikel 2 vermelde verbodsbepalingen.


4. JURIDISCHE VERHOUDING EN VERPLICHTINGEN
(I) Wannalogo. De site is een online marktplaats voor creatieve services, waarbij Opdrachtgevers opdrachten plaatsen en Designers inzendingen plaatsen door middel van online uploads. Opdrachtgever kan na verloop van de wedstrijdperiode een winnaar kiezen. Wannalogo fungeert slechts als een faciliterende partij.

(II) Postings. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle op onze site geplaatste content en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Bij eventuele geschillen kan Wannalogo de Gebruiker aansprakelijk stellen. Bij het plaatsen van content gaat de Gebruiker er automatisch mee akkoord dat deze beschikt over de rechten, patenten of andersoortige intellectuele eigendomsrechten.

(III) Einde wedstrijd. Na afloop van de wedstrijdperiode heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om een winnaar uit te roepen. Indien Opdrachtgever dit doet worden de award en succesfee in rekening gebracht. Opdrachtgever komt overeen dat deze binnen zeven dagen na afloop van de wedstrijdperiode een besluit zal nemen m.b.t. een eventuele winnaar en dit kenbaar zal maken aan Wannalogo en de evt. winnende Designer. Dit zal online gebeuren waarbij Wannalogo het proces zal faciliteren. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen winnaar gekozen heeft, behoudt Wannalogo zich het recht voor om de wedstrijd te sluiten zonder winnaar. Als Opdrachtgever een winnend design heeft geselecteerd gaat deze akkoord met het aankopen van het design. De Designer is verplicht te leveren in overeenstemming met de inhoud van het ontwerp en de inhoud van deze voorwaarden.

(IV) Belastingen en verantwoording. Iedere Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de aangifte en eventuele afdracht van belastingen en naleving van andere wettelijke verplichtingen.

5. KOSTEN
Een lidmaatschap bij Wannalogo is kosteloos. Opdrachtgevers (cliënten) betalen plaatsingskosten (afhankelijk van de pakketkeuze) voor het live zetten van een wedstrijd. Wanneer de Opdrachtgever een winnaar uitkiest, wordt het overige bedrag (tevens afhankelijk van pakketkeuze) in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor om eventueel tijdelijke, bijvoorbeeld in het kader van promoties, of permanente prijswijzigingen door te voeren. Alle beloningen en andere bedragen op de site zijn genoteerd in euro's. Bij gebruik van onze diensten gaat de Opdrachtgever akkoord met de kosten en methoden om deze te voldoen.

6. BETALING
Betaling van de plaatsingskosten vindt plaats bij plaatsing van de wedstrijd via de daarvoor aangeboden methoden. Wannalogo werkt samen met een gerenommeerde Payment Service Provider om alle betalingen veilig te verwerken. Wanneer de wedstrijd is afgelopen volgt de eventuele 2e betaling.

7. AANSPRAKELIJKHEID
De Gebruiker verklaart dat Wannalogo, haar directie en haar werknemers onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere gebruikers, leden en derden. Wannalogo is geen traditionele veilingsite. We bieden een platform om vraag en aanbod in wedstrijdvorm bij elkaar te brengen. Wij zijn dan ook, met uitzondering van eventuele eigen wedstrijden, geen partij in de overeenkomsten tussen gebruikers (Opdrachtgevers en Designers). Ondanks dat wij ons uiterste best doen een kwalitatief goed platform te bieden hebben wij geen controle over alle content en staan wij niet garant voor de kwaliteit, veiligheid en legaliteit van wedstrijden/ creatieve services, informatie van/over leden en/of andere zaken samenhangend met de site en bijbehorende dienstverlening. Behalve voor de betaling van de Succesfee aan ons kunnen Gebruiker en Wannalogo niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, verzuim of andersoortige wanprestatie(s) wegens stakingen, brand, (natuur)rampen, telecommunicatie- & hardware en/of internetproblemen of andersoortige redenen die buiten de invloed van Wannalogo liggen. Wanneer er een geschil is tussen Gebruikers onderling, wordt Wannalogo van rechtswegen gevrijwaard van schade en daarop volgende claims van welke aard dan ook. De Gebruiker kan/zal Wannalogo niet aansprakelijk stellen voor eventuele geleden geldelijke, goodwill- en/of reputatieverliezen, verlies van zakelijke kansen en andersoortige verliezen waarvan hij of zij samenhang ziet met de site en bijbehorende dienstverlening.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Wannalogo website
De rechten omtrent intellectuele eigendom met betrekking tot de website, waaronder de eigen teksten, eigen afbeeldingen, eigen foto's, het design, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) de databestanden, eigen foto's en overig eigen materiaal berusten bij Wannalogo.
Ook content geplaatst door de Gebruikers zoals portfolio's, wedstrijdbriefings en -commentaar, overzichten van inzendingen en dergelijke mogen door Wannalogo gepubliceerd en gratis gebruikt worden ten behoeve van bijvoorbeeld promotionele doeleinden en activiteiten. Het zal in het bijzonder input van de Designers betreffen ter complimentering van een bedrijfsomschrijving (Wannalogo) in de media. Opdrachtgevers en/of derden mogen nimmer deze content zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar gebruiken.

Wedstrijden
Wannalogo neemt het intellectuele eigendom zeer serieus. Wanneer een Designer een ontwerp aanbiedt binnen een wedstrijd verklaart deze d.m.v. het akkoord gaan met deze gebruikersovereenkomst dat alle elementen gebruikt of verwerkt in het desbetreffende ontwerp, bij winst, onbeperkt vrij van gebruik zijn voor Opdrachtgever.
Indien de auteurs-, handels- en andere rechten binnen of buiten de wedstrijden worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen tegen de schender(s) van zijn of haar rechten door zich te wenden tot de officiële instanties aangaande de bescherming van dit intellectuele eigendomsrecht. Wannalogo staat hier buiten en is dus geen partij.

9. KLACHTEN EN GERECHTELIJKE GESCHILLEN
Klachten kunnen per e-mail worden verzonden aan Wannalogo. Deze zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen, waarna de indiener via eenzelfde weg van een antwoord wordt voorzien. Wannalogo streeft ernaar om binnen
2 werkdagen te reageren, echter garandeert deze termijn niet.
Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

DEFINITIES

Bezoeker Bezoeker van de website.
Gebruiker Bezoeker welke geregistreerd of niet gebruik maakt van de diensten van Wannalogo.
Opdrachtgever Initiator van een wedstrijd.
Designer / ontwerper Geregistreerde gebruiker met als doel het participeren in wedstrijden.
Overeenkomst Algemene voorwaarden die door bezoek en gebruik van de website automatisch worden geaccepteerd.
Dislaimer Contractueel beding waarin de aansprakelijkheid van Wannalogo wordt afgewezen.
Privacy Policy Beschrijving van de omgang met persoonlijke gegevens door Wannalogo.
Award / Hoofdprijs Prijs die een Opdrachtgever aan een wedstrijd koppelt (voor winnende ontwerp).
Succesfee Percentage van de award/prijs dat wordt betaald aan Wannalogo in ruil voor de dienstverlening.
(Ontwerp)wedstrijd Opdracht van een Opdrachtgever.
Posting Door een gebruiker ingezonden content (grafisch, tekstueel of anderzins).